ठ ४ न
ए इरशनल न ष ग छ ।
स क आत ‘ ’ मक चल ण ष ग छ। फरक ग र उ बउ क प पत ए इरशनल ज बउड अ श न ई र सव मक चल ण गस छ इरशनल नर अ चल म प कन म र छ ।

श,आश अ,नम पन ण स स चल ‘स क मन’ आ ब भ ५ ग ज त र छ।

ण ष गए चल ‘ ’ शन अमन ङ ग छ भ अत बत, अत आर र प ल रहछ । चल ए इरशनल म प र र चल कर छट र र ण क जए छ। चल कन ल यत र अ गछ ।
चल ई २०७७ ज ग छ ।

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published.